In De Sterrebloem wordt, naast andere werkvormen, geleerd vanuit projecten. Met leren bedoelen we niet alleen schrijven, rekenen, lezen, Frans, kennis over de wereld… maar ook het leren op lichamelijk, sociaal, emotioneel en creatief vlak en het verwerken van goede leerhoudingen en denkvaardigheden.

Door het probleemgericht projectonderwijs leren kinderen immers naast rekenen en taal ook problemen oplossen, doelen stellen, informatie verwerken, plannen, strategieën ontwerpen, samenwerken, afspraken maken, evalueren, gevoelens uiten, doorzetten…

We geven hier slechts een korte uitleg over het projectwerk. Wie hierover meer informatie wil, kan terecht bij de begeleiders.

Een project start vanuit een probleem of een interesse dat met de volledige leefgroep aangepakt wordt. Voorbeelden zijn: hoe steek ik een musical in elkaar?, hoe leefden de Grieken?, hoe kunnen we pesten aanpakken en vermijden?, kamp voorbereiden…
Ieder project probeert een oplossing te vinden voor het probleem onder de vorm van een eindproduct. Dit doel wordt bereikt in een zestal weken. De kinderen en begeleiders plannen samen de activiteiten en de nodige stappen om het doel te bereiken. Afhankelijk van het project kan het product allerlei vormen aannemen: een musical, een tentoonstelling, een reisgids, een gebruiksvoorwerp, een boek, een restaurant… Dit gericht werken naar het eindproduct houdt de spanning hoog en de inspanning gericht.
Het onderwerp van het project wordt verder uitgediept op historisch, geografisch en maatschappelijk vlak. Doordat de kinderen zo een duidelijke ervaring hebben (hoe moeilijk het is om vuur te maken, hoe nat je wordt zonder plastic…), ontstaan er relevante vragen en problemen die ons plaatsen in tijd en ruimte.
In de periodes tussen twee projecten komen vaak elementen die hier boven beschreven zijn ter sprake. Het project is dan teneinde en de kinderen verwerken op die manier hun ervaring. Vaak is het mogelijk vele opmerkingen en ervaringen dan te verbinden met meer herkenbaren leerstofinhouden. Waar het project leidt tot rekenproblemen (oppervlakteberekening of iets dergelijks) wordt dit ’s voormiddags direct aangepakt in de rekenles. Natuurlijk liggen er ook veel mogelijkheden in de taalles: woordenschat, spelling, verhalen, scenario’s en verslagen schrijven… Toch willen we nog eens stellen dat het niet de bedoeling is leerstofinhouden te verwerken in het project. Waar er verbanden zijn, kunnen die na het project rustig opgenomen worden. Kinderen zijn dan vaak erg gemotiveerd om daarover verder te leren.
Deze manier van werken vermijdt sleur en onderhoudt de interesse en motivatie van de kinderen. Het leren wordt zinvoller en diepgaander.