Participeren is niet alleen meedenken, – plannen, – uitvoeren en – weten. Participatie is ook meebeslissen over het reilen en zeilen in De Sterrebloem. Wil je heel precies weten over welke aspecten (dienstverlening van ouders aan ouders – pedagogisch/didactisch – financieel/materieel – menselijke aspecten) ouders, externen, personeel en kinderen informatie – , inspraak – en beslissingsrecht hebben, dan kan je de informatie hierover bij de begeleiders opvragen.

leefgroepmeeting: de meeting per leefgroep vindt plaats als kinderen of begeleiders het nodig vinden. In een meeting zitten verschillende zaken vervat zoals:

op een begrijpelijke manier het waarom van de afspraken en regels uitleggen
conflicten leren hanteren: het gevoel aanvaarden, maar niet steeds het gedrag: de twee partijen uitnodigen om hun verhaal te vertellen, hun motieven laten uitspreken, helpen een oplossing zoeken die voor alle partijen aanvaardbaar is
het kind eens extra in de bloemen zetten en zo zijn status in de groep verbeteren
wijzen op wat kinderen wel goed kunnen en doen
kinderen het gevoel geven dat ze erbij horen, door ze verantwoordelijkheid te geven die ze aankunnen, door naar hen te luisteren
werken rond gevoelens, de sociale vaardigheden helpen ontwikkelen: bijvoorbeeld tonen hoe je het aan boord kunt leggen om in een spel binnen te geraken, leren gevoelens en wensen op een aangepaste manier uiten…
verhalen aanbieden die identificatiemogelijkheden bieden
aandacht hebben voor pestgedrag

forum: maandelijks komen alle kinderen op het forum samen. Hier worden zaken die de hele school aanbelangen besproken. Er kunnen agendapunten komen van een leefgroep, ouders, begeleiders en anderen. De agendapunten worden doorgegeven aan de oudste leefgroep, zodat zij dit kunnen meenemen in hun voorbereiding. De besluiten komen in het verslagboek en in de berichtenbrief.

algemene vergadering: de algemene vergadering is een belangrijke bijeenkomst van De Sterrebloem die plaats vindt in januari en juni. Deze wordt voorbereid door de stuurgroep. Alle betrokkenen binnen de school worden er verwacht: ouders, begeleiders, personeel… Soms wordt een extra algemene vergadering georganiseerd.

In de eerste plaats is de algemene vergadering een informatiekanaal waar informatie die het geheel van De Sterrebloem aanbelangt, aan bod komt. Informatieverspreiding is tevens een manier om de betrokkenheid van iedereen te verhogen.

De algemene vergadering is tegelijk het moment waarop de begroting wordt goedgekeurd en de mening van iedereen bevraagd wordt. Elkeen die betrokken is bij De Sterrebloem wordt dus geraadpleegd over allerlei belangrijke aangelegenheden. Het gaat daarbij om thema’s die iedereen aanbelangen. Er wordt naar de mening van elkaar geluisterd met de bedoeling om zo tot betere voorstellen te komen waarover in een later stadium in de passende werkgroep kan beslist worden.

Daarnaast worden de werkgroepen van De Sterrebloem doorgelicht, geëvalueerd en bijgestuurd als dat nodig is. Ook kunnen over inhoudelijke standpunten aparte vergaderingen of werkgroepen bijeengeroepen worden. De evaluatie (of de opvolging ervan) van de gehele werking wordt voorgesteld.

Op voorstel van een werkgroep (en uitzonderlijk op voorstel van de stuurgroep) kunnen alle betrokkenen op de algemene vergadering samen grote plannen smeden, knopen doorhakken en belangrijke beslissingen nemen, maar enkel indien de punten voorafgaand op de agenda stonden. Beslissen kan enkel wanneer het onderwerp grondig is voorbereid door een werkgroep en/of de stuurgroep en wanneer er reeds voorafgaand geraadpleegd is in diverse organen. Voorbereiding bestaat onder meer uit het verzamelen van achtergrondinformatie, het geven van duiding, het beschrijven van de historiek van De Sterrebloem, het toetsen aan de algemene waarden en visies die in De Sterrebloem leven…

Op de algemene vergadering wordt de stuurgroep voor het komende schooljaar voorgesteld en wordt een vertrouwensstemming georganiseerd. Nieuwe leden kunnen zich opgeven.

structuren voor het beheer van de school: De Sterrebloem bestaat uit twee verenigingen namelijk: ‘De Sterrebloem vzw’ en ‘De Sterrestengel vzw’. De Sterrebloem vormt het schoolbestuur. De Sterrestengel verzamelt financiële middelen voor de werking van de school.

Structuren die verder reiken dan onze school: FOPEM en SOM