Cultuurbeschouwing

De Sterrebloem staat niet voor een bepaalde godsdienst. Het wordt er ook niet onderwezen als vak. In De Sterrebloem is er eerbied voor elke godsdienstvorm. De werk- en leefsfeer geven ruimte en respect aan elk kind en zijn gebaseerd op samenwerking en solidariteit. Naast de algemene menselijke waarden is er ook ruimte voor bewondering & verwondering, voor confrontatie met de mooie dingen in het leven én confrontatie met pijn/dood.

Werken met projecten

In De Sterrebloem wordt, naast andere werkvormen, geleerd vanuit projecten. Met leren bedoelen we niet alleen schrijven, rekenen, lezen, Frans, kennis over de wereld… maar ook het leren op lichamelijk, sociaal, emotioneel en creatief vlak en het verwerken van goede leerhoudingen en denkvaardigheden.

Door het probleemgericht projectonderwijs leren kinderen immers naast rekenen en taal ook problemen oplossen, doelen stellen, informatie verwerken, plannen, strategieën ontwerpen, samenwerken, afspraken maken, evalueren, gevoelens uiten, doorzetten…

Samen overleggen en beslissen

Participeren is niet alleen meedenken, – plannen, – uitvoeren en – weten. Participatie is ook meebeslissen over het reilen en zeilen in De Sterrebloem. Wil je heel precies weten over welke aspecten (dienstverlening van ouders aan ouders – pedagogisch/didactisch – financieel/materieel – menselijke aspecten) ouders, externen, personeel en kinderen informatie – , inspraak – en beslissingsrecht hebben, dan kan je de informatie hierover bij de begeleiders opvragen.

Informatie uitwisselen

Om zich nauw betrokken te voelen bij De Sterrebloem en zijn/haar kind op school, is een goede informatiedoorstroming broodnodig.

Er zijn verschillende kanalen, die ieder de mogelijkheid geven op de hoogte te blijven van het reilen en zeilen binnen De Sterrebloem:

Het bloemblaadje: elke vrijdag wordt het een berichtenbrief naar de ouders gestuurd. Lees het bloemblaadje iedere week, je vindt er immers alle praktische info, de kalender, belangrijke berichten, weetjes…

Leer-kracht is begeleider

In de Sterrebloem willen we als leerkracht begeleiders zijn. Dat wil zeggen dat we naast de kracht om kinderen aan te zetten tot leren vooral iemand willen zijn die kinderen begeleidt in hun leerproces.

In eerste instantie zorgen wij ervoor dat de ontwikkelingsdoelen nagestreefd en de eindtermen bereikt worden. Het is de manier waarop dit gebeurt die van het grootste belang is.

Betrokkenheid van het kind

We willen vooral dat kinderen graag naar hun school komen. Daarom krijgen ze veel ruimte om vanuit hun spontane leergierigheid te experimenteren, op onderzoek te gaan en op een brede manier te ontdekken. Zelf initiatief mogen nemen en verantwoordelijkheid leren dragen zijn voor ons twee belangrijke voorwaarden, opdat kinderen op een actieve en betrokken manier tot leren kunnen komen.

Binnen deze open sfeer leren kinderen oprecht samenwerken, -leven en –zijn. Zo bouwen ze hun zelfstandigheid op en leren vanuit hun eigenheid aangenaam kritisch te zijn.

Een veilige leeromgeving

1. Huiselijke sfeer

De Sterrebloem werkt in een gebouw met tuin, zandbak en speeltuigen. We proberen er een huiselijke sfeer te scheppen. We spreken over de klassen, over de tuin en de keuken. Daar is er altijd plaats voor een gezellige babbel bij een kop koffie of thee.


2. Kleinschaligheid